economics

รายงานตัวว่างงาน ประกันสังคม ครบจบในที่เดียว (ขั้นตอนโดยละเอียด) 2563

รายงานตัวว่างงาน วิธีรายงานตัวว่างงานผ่านเน็ต ออนไลน์ ที่สามารถทำได้ที่บ้าน ไขทุกข้อสงสัย เช่น รายงานตัวว่างงานกี่วันได้เงิน รายงานตัวว่างงานก่อนกําหนด ทำอย่างไร กี่วันได้เงิน ได้กี่ครั้ง เป็นต้น

จากสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน ทำให้โรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่งปิดตัวลงอย่างต่อเนื่อง และทำให้มีผู้ว่างงานที่ใช้สิทธิประกันสังคมจำนวนมาก และยังไม่ทราบว่าเมื่อว่างงานแล้วจะต้องทำอย่างไรต่อไป จะได้เงินเดือนต่อหรือไม่ และจะรักษาพยาบาลฟรีต่อไปได้หรือไม่ ปัญหาและความกังวลเหล่านี้จะหมดไปเพราะในบทความนี้เรามีคำตอบให้ทุกคนแล้ว

หลักเกณฑ์การขอรับสิทธิเงินทดแทนกรณีว่าง

 1. ประกันตนจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือนก่อนการว่างงาน
 2. ไม่ประพฤติตนผิดระเบียบ และไม่ถูกเลิกจ้างด้วยความผิด ดังต่อไปนี้
  – ทุจริตต่อหน้าที่ กระทำผิดอาญาโดยเจตนาแก่นายจ้าง
  – จงใจทำให้นายจ้างได้รับความเสียหาย
  – ฝ่าฝืนข้อบังคับ หรือระเบียบเกี่ยวกับการทำงาน หรือคำสั่งอันชอบด้วยกฎหมายในกรณีร้ายแรง
  – ละทิ้งหน้าที่เป็นเวลา 7 วันทำงานติดต่อกัน โดยไม่มีเหตุอันควร
  – ประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้นายจ้างได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง
  – ได้รับโทษจำคุกตามคำพิพากษา
 3. ต้องมิใช่ผู้มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพ มีสิทธิรับประโยชน์ทดแทนเริ่มตั้งแต่วันที่ 8 นับแต่วันว่างงานจากการทำงานกับนายจ้างรายสุดท้าย
 4. ไม่เป็นผู้ประกันตนโดยสมัครใจตามมาตรา 39

ขั้นตอน การรายงานตัวว่างงาน ประกันสังคม ครบจบในที่เดียว

สิ่งแรกเลยหลังจากที่คุณออกจากงาน คุณจะต้องรายงานตัวผู้ประกันตนกรณีว่างงานที่สำนักงานจัดหางานของรัฐ เพื่อขอเงินชดเชยประกันสังคม โดยจะต้องรายงานภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่ว่างงาน ซึ่งไปรายงานตัวได้เลยโดยไม่ต้องรอหนังสือรับรองการออกจากงาน และจะต้องไปรายงานตัวด้วยตนเองเท่านั้น และหลังจากนั้น ให้ทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. ขึ้นทะเบียนผู้ว่างงาน

การขึ้นทะเบียนผู้ว่างงานคุณสามารถขึ้นทะเบียนที่สำนักงานจัดหางานของรัฐโดยตรง ตามรายละเอียดข้างต้น หรือ สามารถขึ้นทะเบียนผ่านทางอินเตอร์เนต โดยขึ้นได้เว็บไซต์ของสำนักจัดหางาน โดยอยู่ภายในเงื่อนไขว่าไม่เกิน 30 วัน

เมื่อยื่นเสร็จเรียบร้อยจะได้เอกสารแบบฟอร์มใบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงาน สปส 2-01/7 เพื่อไปยื่นต่อประกันสังคมต่อไป

2. ยื่นเอกสารเพื่อขอรับสิทธิเงินทดแทนกรณีว่าง

การยื่นเอกสารเพื่อขอรับสิทธิเงินทดแทนกรณีว่าง สามารถยื่นได้ที่ สำนักงานประกันสังคมทุกแห่ง โดยแนวเอกสารสำคัญต่างๆ ดังนี้

 • แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน (สปส. 2-01/7)
 • บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
 • หนังสือรับรองการออกจากงานหรือสำเนาแบบแจ้งการลาออกจากงานของผู้ประกันตน (สปส.6-09) กรณีที่ไม่มีสำเนา สปส.6-09 ก็สามารถไปขึ้นทะเบียนกรณีว่างงานได้
 • หนังสือหรือคำสั่งของนายจ้างให้ออกจากงาน (ถ้ามี)

สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์หน้าแรกซึ่งมีชื่อและเลขที่บัญชีของผู้ประกันตน ผ่าน 11 ธนาคาร ดังนี้

 1. ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 2. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
 3. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
 4. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 5. ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 6. ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
 7. ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
 8. ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน)
 9. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
 10. ธนาคารออมสิน
 11. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

ข้อมูลจาก  http://www.sso.go.th

3. รายงานตัวกับสำนักงานจัดหางาน เดือนละ 1 ครั้งตามกำหนด

การรายงานตัวก็เพื่อขอรับเงินว่างงาน ซึ่งการรายงานตัวในยุคนี้มีความทันสมัย คุณสามารถรายงานตัวผ่านทางเว็บไซต์สำนักจัดหางาน

https://empui.doe.go.th/auth/index

ซึ่งทางสำนักงานจะแจ้งวันล่วงหน้า 7 วัน และคุณจะได้รับเงินภายใน 7 – 10 วัน หลังจากเรื่องอนุมัติ หรือ สามารถกดรายงานตัวก่อนกำหนด 7 วัน หรือหลังกำหนด 7 วัน รวมวันหยุดเสาร์อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์  และเงินจะโอนเงินเข้าบัญชีที่ได้แจ้งไว้ตอนยื่นเรื่องครั้งแรก

ลาออก กับ เลิกจ้าง ได้รับเงินเท่ากันหรือไม่

สมัครใจลาออก หรือ สิ้นสุดสัญญาจ้าง

ได้รับเงินทดแทนระหว่างการว่างงานปีละไม่เกิน 90 วัน ในอัตราร้อยละ 30 ของค่าจ้างเฉลี่ย ตัวอย่างเช่นเงินเดือนเฉลี่ยคือ 10,000 บาท ก็จะได้เงินเดือนละ 3,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน

เลิกจ้าง

ได้รับเงินทดแทนระหว่างการว่างงานปีละไม่เกิน 180 วัน ในอัตราร้อยละ 50 ตัวอย่างเช่น เงินเดือนเฉลี่ยคือ 10,000 บาท ก็จะได้เงินเดือนละ 5,000 บาท  เป็นเวลา 6 เดือน

(ซึ่งคิดยอดจากฐานเงินสมทบขั้นต่ำเดือนละ 1,650 บาท และฐานเงินสมทบสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท)

หากเจ็บป่วยตอนออกจากงานทำอย่างไร

เมื่อคุณออกจากงานสิทธิการรักษาพยาบาลประกันสังคมของคุณ ยังจะสามารถใช้งานต่อไปได้อย่างเดิม อีก 6 เดือน รักษาที่โรงพยาบาลเดิมที่รักษาต่อไปได้เหมือนเดิม 6 เดือน

หลังจาก 6 เดือนสิทธิการรักษาด้วยสิทธิประกันสังคมจะสิ้นสุดลง หากคุณต้องการที่จะใช้สิทธิประกันสังคมต่อไปคุณจะต้องไปติดต่อที่สำนักงานประกันสังคมเพื่อสมัครเป็นผู้ประกันตน มาตรา 39  (จะต้องยื่นภายในระยะเวลา 6 เดือนหลังออกจากงาน) และจ่ายเงินสมทบด้วยตนเองเดือนละ 432  บาท

โดยได้รับความคุ้มครอง 6 กรณี คือ กรณีเจ็บป่วย/อุบัติเหตุ ทุพพลภาพ เสียชีวิต คลอดบุตร สงเคราะห์บุตร และกรณีชราภาพ  หรือ หากคุณไม่ต้องการใช้สิทธิประกันสังคมแล้วก็สามารถที่จะยื่นเรื่องเพื่อขอใช้สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า ได้ที่สถานพยาบาลใกล้บ้าน

เมื่อออกจากงานแล้วอย่ามัวแต่เครียดจนทำอะไรไม่ถูก ให้รีบดำเนินการต่างๆตามที่ได้ให้ข้อมูลไว้ข้างต้นเพื่อสิทธิประโยชน์ต่างๆ นอกจากสิทธิประโยชน์ที่กล่าวมานี้ยังมีสิทธิอื่นๆเช่นเงินชราภาพ ซึ่งมีรายละเอียดปลีกย่อยอีกหลายอย่างซึ่งคุณสามารถศึกษาได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคม

แท็ก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close